coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Instruktor nauki jazdy

Baner

Opis  

Instruktor nauki jazdy to niezwykle ważna postać, który łączy w sobie znajomość poprawnego prowadzenia pojazdów i pracy dydaktycznej z kandydatami na kierowców. Nauczyciel nauki jazdy to zawód dla osób cierpliwych, odpowiedzialnych i silnych psychicznie. Dzięki naszemu kursowi dowiesz się, jak przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prowadzenia pojazdu i uczestnictwa w ruchu drogowym.  

 

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Przed podjęciem kursu należy zgłosić się do naszego biura a następnie przejść specjalistyczne badania psychologiczne, które wykonujemy na miejscu w naszym ośrodku oraz badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora. Przez 2 lata należy posiadać prawo jazdy (kat. A i B) i nie można być karanym przez sąd. 

Przyszły instruktor nauki jazdy  powinien być komunikatywny, miły, ale i odporny na stres. Ważne jest, aby umiał fachowo i zrozumiale przekazać wiedzę  swoim kursantom. Podstawą w zawodzie instruktora jest spostrzegawczość oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji. Podczas jazdy, na drodze mogą wydarzyć się nieprzewidywalne  sytuacje, dlatego szybka reakcja jest kluczem do bezpiecznej jazdy. 

 

Program  

W naszym ośrodku nauka odbywa się w dwuetapowo: 

 • Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora  nauki jazdy; 
 • Kurs uzupełniający - w przypadku rozszerzania zakresu posiadanych już uprawnień instruktora. 

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i  praktyczne z zakresu: 

 • Psychologii;
 • Metodyki nauczania;
 • Prawa o ruchu drogowym;
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu; 
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia;
 • Techniki i taktyki jazdy – zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Techniki CARGO;
 • Praktyki instruktorskiej. 

 

 Wymagania  

Aby zostać instruktorem nauki jazdy należy spełnić szereg wymagań. Reguluje je Ustawa o  Kierujących Pojazdami, art. 33 ust. 1: 

 • Kursant musi posiadać prawo jazdy przez okres 2 lat (dotyczy kat. A oraz B);
  • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E  odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć, co najmniej przez okres roku oraz co  najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o  uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie  dodatkowe, rozszerzające uprawnienia);
 • Kandydat musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora;
 • Kandydat musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora;
 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: 

◦ przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

◦ przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;

 ◦ przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

◦ prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego  podobnie działającego środka; 

◦ przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;

◦ przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

 

Czas trwania

Czas trwania i organizacja kursu: 

Szkolenie podstawowe podzielone jest na: 

 • 130 godzin zajęć teoretycznych;
 • 85 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. B lub 65 godzin zajęć praktycznych w  zakresie kat. A.

 

Zajęcia praktyczne podzielone są na: 

 • 7 godzin techniki i taktyki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy CARGO;
 • praktyka instruktorska (liczba godzin odpowiednia do zakresu kategorii szkolenia  kandydata na instruktora).

 

Szkolenie uzupełniające obejmuje jedynie technikę i taktykę oraz praktykę instruktorską.

Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 2-3 miesięcznego kursu.  

Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych oraz w weekendy. 

 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI 

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu nasz ośrodek wydaje następujące zaświadczenia:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”.

Ostatnim elementem jest uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów, która jest prowadzona przez Starostę właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania kandydata na instruktora. 

Wymagane dokumenty w Starostwie: 

- Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów;

- Potwierdzenie ukończenia kursu;

- Zaświadczenie lekarskie;

- Fotografię;

- Potwierdzenie wniesienia opłaty za uzyskanie wpisu.