coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Instruktor techniki jazdy

Baner

Opis

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do państwowego  egzaminu teoretycznego i praktycznego na uzyskanie uprawnień. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

 

Program

Kursy odbywają się na podstawie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 20218 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 163), obejmują w zakresie szkolenia podstawowego (dla kandydatów nieposiadających jeszcze uprawnień instruktora techniki jazdy):  

 • kat. A, zajęcia teoretyczne w ilości 65 godzin i zajęcia praktyczne w ilości 46 godzin;
 • kat. B, BE, C,CE, D, DE zajęcia teoretyczne 64 godziny i zajęcia praktyczne w ilości 24 godziny;

Szkolenie uzupełniające (dla osób posiadających już uprawnienia instruktora techniki jazdy) w zakresie prawa jazdy:

 • kat. A , zajęcia teoretyczne 5 godzin i praktyczne 46 godzin
 • kat. B, BE, C, CE, D, DE (przy posiadaniu kat. A), zajęcia teoretyczne 4 godziny i praktyczne w ilości 24 godzin.
 • kat. B, BE, C, CE, D, DE (przy posiadaniu kat. B, BE, C, CE, D, DE,  zajęcia teoretyczne 1 godzina i praktyczne 14 godzin. 

 

Wymagania

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie;
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B  przez okres co najmniej 3 lat;
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy;
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy;
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Czas trwania

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A co najmniej 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające (dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy) obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kat. prawa jazdy B, C, D co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D;
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy.